Slide background
Kom langs in onze showroom
Slide background
Nieuwsgierig naar onze nieuwe producten?
Bekijk onze showroom!
Slide background
Een greep uit onze collectie pallettrucks
Slide background
Gebruikte trucks: zie rubriek tweedehands producten

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Posted on februari 20th, 2014 by Jesse Bakker

Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk per transaktie anders overeengekomen, bij uitsluiting van toepassing op alle offertes en leveranties door, alsmede alle overeenkomsten met kopers. Door kopers al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard inkoopvoorwaarden gestelde kondities, die van het hierin bepaalde afwijken, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper aanvaard. Toezeggingen en verklaringen, door- en afspraken met vertegenwoordigers van verkoper, verbinden verkoper slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 1 Prijzen en offertes
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijslijsten steeds vrijblijvend. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalkosten, valutakoersen, rentestand, vrachttarieven, invoerrechten etc. behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 2 Levertijd
Vermelde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder te begrijpen werkstaking en het niet voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade, ontstaan door te late levering. Het eventueel annuleren van een order tengevolge van een late levering, zal door verkoper niet geaccepteerd worden.

Artikel 3 Risico en eigendomsovergang
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan , mag deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot deze goederen.. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn. Dit verminderd niets aan de overige rechten die aan de verkoper toekomen. De koper is verplicht de niet betaalde goederen aan verkoper terug te geven en machtigt door de transactie aan te gaan, verkoper onherroepelijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. De koper dient te allen tijde te kunnen aantonen dat de desbetreffende goederen van verkoper afkomstig zijn. Het terughalingsrecht geldt dan ook, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijze kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

Artikel 4 Reklamaties en aansprakelijkheid
De koper dient de goederen terstond bij ontvangst te kontroleren op werking, afmeting, hoeveelheid, afwerking e.d. De koper dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen te reklameren, bij gebreke hiervan elke aanspraak terzake vervalt. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of van welke vorm dan ook , ontstaan door tekortkomingen en/of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld harerzijds. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de netto faktuurwaarde van de goederen die de schade veroorzaakten en vervalt elke aanspraak van koper terzake binnen 3 maanden na aflevering daarvan. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken aan goederen die zij van derden heeft betrokken. Zij zal inplaats daarvan aan de afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij terzake zelf jegens de leverancier kan doen geldend maken. Voorts is verkoper niet aansprakelijk voor schade van welke aard of van welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woord, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. De koper verbindt zich verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens verkoper terzake van of in verband met het door verkoper aan koper geleverde producten.

Artikel 5 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na faktuurdatum, zonder aftrek van enige korting. De koper is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Vanaf de vervaldag is de afnemer over het achterstallige bedrag een vertragingsrente a 1,5% per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand op een hele maand zullen worden gesteld. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke op de inkassering van onze vordering vallen, en hierbij gesteld worden op minimaal 25% van onze vordering met een minimum van fl 250,-, zijn voor rekening van de koper. Indien de koper ook na schriftelijke aanmaning met betaling in gebreke blijft, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, wordt al hetgeen op verkoper overigens van de koper te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en is verkoper gerechtigd te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige rechtsmiddelen terzake.

Artikel 6 Overmacht
Indien verkoper niet in staat is aan een of meer harer verplichtingen te voldoen tengevolge van een omstandigheid buiten haar macht, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder bedoelde omstandigheden zijn begrepen oorlogshandelingen, mobilisatie, wettelijke en overheidsmaatregelen die invoer- uitvoer- produktie of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering door toeleveranciers alsmede elke andere omstandigheid die verkoper redelijkerwijze niet kon voorzien, zonder dat ze overigens de invloed daarvan op de uitvoering van de overeenkomst behoeft aan te tonen.

Artikel 7 Auteursrecht
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door verkoper verstrekte prijslijsten, brochures, folders, afbeeldingen, tabellen en informatiedragers of technische gegevens, voor welk doel dan ook, zijn zonder haar uitdrukkelijke toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of prijzen daarin, kunnen geen aanspraken worden ontleed.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Op alle met verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Conversie
Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

ONZE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

Hengelo, 12 Oktober 1998